הסכמה והצהרה בעניין מעמד כ"משקיע כשיר" או "משקיע מתוחכם"

לעניין סעיף 15 א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

בקשר עם רישומי כמשקיע כשיר (כהגדרת מונח זה להלן) במאגרכם, זאת בקשר עם גיוס כספים למטרות השקעה על ידי באמצעותכם או באמצעות תאגידים הקשורים אליכם, אני הח"מ מסכים, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

  1. הנני יחיד המשקיע עבור עצמי או (לפי הענין) באמצעות תאגיד בבעלותי המלאה או בבעלותי ביחד עם יחידים נוספים, שמתקיימים לפחות אחד מהתנאים הבאים (להלן: “משקיע כשיר” או “משקיע מתוחכם”), [יש לסמן אילו שניים מסעיפי המשנה שלהלן מתקיימים).

  השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שבבעלותי עולה על 8 מיליון שקלים חדשים;"מבחן גובה ההכנסה" – גובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.2 מיליון ₪ או שגובה הכנסת התא המשפחתי שלי (שלי ושל בני משפחתו הגרים עמי) עולה על 1.8 מיליון ₪;"המבחן המשולב" - השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5 מיליון ₪ וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות עלה על 600,000 ₪ או שגובה ההכנסה של התא המשפחתי שאליו אני משתייך עולה על 900,000 ₪.

  2. הנני מאשר בזאת כי אני מודע למשמעות של היותי משקיע כשיר, ומסכים להיכלל בהגדרה זו.

  3. לפיכך, הנני מתחייב בזאת, כי היה ויחול שינוי כלשהו ביחס לעמידתי באילו מהתנאים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אביא עובדה זו לידיעתכם מיד עם קרות השינוי כאמור, וכן אמסור לכם הצהרה מעודכנת בכל מועד בו אבצע השקעה נוספת באמצעותכם.

  4. הנני מסכים כי מידע המובא בהצהרה זו יהיה כלול במאגר המנוהל על ידכם ואשר משמש אתכם לצורך הצעת הזדמנויות השקעה.  שם מלא:


  כתובת אימייל: * כתובת המייל תשמש גם כשם משתמש לאתר


  מספר טלפון:


  ת.ז./ ח.פ. :


  כתובת: