"GOLAN PRIME" - חוג המשקיעים הכשירים של קבוצת גולן קפיטל

אם הנך "משקיע כשיר" ועומד בהגדרות התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך כפי שמפורט מטה, באפשרותך להיות חלק מחוג לקוחות פרימיום ייחודי . כחבר ב- "GOLAN PRIME", תהיה זכאי, להיות בין הראשונים להיחשף למידע פיננסי אודות השקעות חדשות. בנוסף, תעמוד בפנייך האפשרות לקבלת הטבות שניתנות לחוג המשקיעים הכשירים בחברה.  
כדי להיות חלק מ-"GOLAN PRIME", יש למלא את טופס המשקיע הכשיר.

 במרץ  2016 נכנס לתוקפו תיקון בהגדרת המשקיעים הנמנים עם התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (“משקיע כשיר”),  בתיקון ניתנו הקלות המבטלות קריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון וכן ביצוע מספר עסקאות מינימאלי, הוספת חלופות נוספות של הכנסה שנתית או שילוב בין הכנסה שנתית נמוכה יותר עם נכסים נזילים. כמו כן התיקון הורה על הנמכת סף הנכסים הנזילים הנדרש ל-8 מיליון ₪.

הצטרפות לחוג המשקיעים של "גולן פריים" כרוכה בהצהרה בלבד עם זאת אם הנך עומד בהגדרות של "משקיע כשיר", במהלך הצטרפותך להשקעה, יהיה עליך להציג את המסמכים התומכים בהצהרתך.  אנו נאמת את עמידתך בהגדרת “משקיע כשיר" לאחר שיתקבלו ממך כל המסמכים שתומכים בכך. מסמכים קבילים הם אישור בכתב מרואה חשבון, עורך דין או גורם אחר בעל ידיעה בדבר, שנקט אמצעים סבירים על מנת לוודא את העמידה בהגדרת החוק.

פירוט נוסף לגבי צו רשות ניירות ערך, ניתן לקבל בפרסום של משרד עורכי הדין כספר רואימי,  בקישור זה

“משקיע כשיר” לפי הגדרות רשות ניירות ערך – עמידה באחת משלוש חלופות

שווי כולל

8 מיליון ש”ח

נכסים נזילים

מבחן גובה הכנסה

1.2 מיליון ש”ח

הכנסה אישית

או

1.8 מיליון ש”ח

הכנסה של התא המשפחתי*

המבחן המשולב

5 מיליון ש”ח   +   600,000 ש"ח

נכסים נזילים              הכנסה אישית*

או

5 מיליון ש”ח  +  900,000 ש"ח

נכסים נזילים            הכנסה של התא המשפחתי*

למילוי הצהרת "משקיע כשיר" והצטרפות ל "GOLAN PRIME"

* בכל אחת מהשנתיים האחרונות.

[1] “נכסים נזילים”- מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

“נכסים פיננסיים” – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד-1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.

[2] “תא משפחתי”- יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

אימות עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך

על מנת לאמת את עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, אנו מציעים שתי אפשרויות:

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
הצגת אישור בכתב של רואה חשבון, עורך דין או בנסיבות מתאימות גורם חיצוני אחר (שלמציע יש יסוד סביר לסמוך על אישורו), כי אותו גורם נקט אמצעים סבירים (לבד מהצהרת המשקיע) לוודא שהמשקיע עומד בהגדרה, תוך פירוט אותם אמצעים
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

הצגת ראיות ומידע בדבר העמידה בתנאי התוספת הראשונה, שיאושרו על ידי יועציה המשפטיים של קבוצת גולן, בהתאם לסעיף עליו הצהיר המשקיע, שכוללים, תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106, דו”חות למס הכנסה וכיוצא באלו.