מעגל המשקיעים הכשירים של GOLAN INVESTMENT GROUP

תיקון שנכנס לתוקפו במרץ 2016 מטעם רשות ניירות ערך בהגדרת המשקיעים הנמנים עם התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך (“משקיע כשיר”), יאפשר לחלק גדול יותר ממשקיעי פרופימקס לענות על ההגדרה “משקיע כשיר”. התיקון כולל הקלות שעיקרן ביטול של הקריטריונים המצריכים ניסיון או מומחיות בשוק ההון ומספר עסקאות מינימאלי, הנמכת סף הנכסים הנזילים שנדרש מ-12 מיליון ₪ ל-8 מיליון ₪ והוספת חלופות נוספות של הכנסה שנתית או שילוב בין נכסים נזילים להכנסה שנתית עם סף נמוך יותר.

כ”משקיע כשיר”, בהתאם להגדרות התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תוכל להיות חלק מהמעגל הפנימי. כחבר קבוצת GOLAN INVESTMENT GROUP, תהיה זכאי, בראש ובראשונה, להיות בין הראשונים לקבל מידע פיננסי אודות ההשקעות שאנו מבצעים לצד שותפינו הגלובאליים וכן לזכות בהטבות נוספות, כפי שתעודכנה מעת לעת.

כדי להיות חלק מ-GOLAN INVESTMENT GROUP, יש למלא את טופס המשקיע הכשיר.

לידיעתך, עם הצטרפותך להשקעה, יהיה עלינו לאמת את עמידתך בהגדרת “משקיע כשיר”, באופן עצמאי, על ידי הצגת מסמכים שתומכים בהצהרתך, או על-ידי קבלת אישור בכתב מרואה חשבון, עורך דין או גורם אחר בעל ידיעה בדבר, שנקט אמצעים סבירים על מנת לוודא את העמידה בהגדרת החוק. פירוט נוסף לגבי צו רשות ניירות ערך, ניתן לקבל בפרסום של משרד עורכי הדין גולדפארב, זליגמן ושות’ מחודש מאי 2016 בקישור זה.

“משקיע כשיר” לפי הגדרות רשות ניירות ערך – עמידה באחת משלוש חלופות

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

8 מיליון ש”ח

נכסים נזילים

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

8 מיליון ש”ח

נכסים נזילים

או

1.8 מיליון ש”ח

הכנסה של התא המשפחתי*

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

5 מיליון ש”ח   +   600,000 ש”ח

נכסים נזילים              הכנסה אישית*

או

5 מיליון ש”ח  +  900,000 ש”ח

נכסים נזילים            הכנסה של התא המשפחתי*

למילוי טופס "משקיע כשיר" והצטרפות ל GOLAN GROUP INNER CIRCLE

* בכל אחת מהשנתיים האחרונות.

[1] “נכסים נזילים”- מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

“נכסים פיננסיים” – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ”ד-1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.

[2] “תא משפחתי”- יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

אימות עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך

על מנת לאמת את עמידת המשקיע בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, אנו מציעים שתי אפשרויות:

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
הצגת אישור בכתב של רואה חשבון, עורך דין או בנסיבות מתאימות גורם חיצוני אחר (שלמציע יש יסוד סביר לסמוך על אישורו), כי אותו גורם נקט אמצעים סבירים (לבד מהצהרת המשקיע) לוודא שהמשקיע עומד בהגדרה, תוך פירוט אותם אמצעים
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

הצגת ראיות ומידע בדבר העמידה בתנאי התוספת הראשונה, שיאושרו על ידי יועציה המשפטיים של קבוצת גולן, בהתאם לסעיף עליו הצהיר המשקיע, שכוללים, תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106, דו”חות למס הכנסה וכיוצא באלו.